----->

posted on 16 Dec 2011 12:06 by sumranrum
ใครรู้วิธีเอาโฆษณานี่ออกไปบ้าง ลองทำตามที่เขาบอกแล้ว มันก็ยังอยู่รกลูกตา ไม่เข้ากับสีฟ้าของบล็อกผมเอาเสียเลย